FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING

Att bevara rester av allmogekor (väneko, bohuskulla och ringamålako med dess undergrupper (subgrupper)rögnarödsko,granemålako och loshultako som levande genbanker med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för djurgruppen när det aktiva bevarandearbetet påbörjades.

Skälen till att bevara dessa rester av gamla lantraser är följande:

Kulturhistoria Dessa djur betydde oerhört mycket för folket förr i tiden. Likaväl som man bevarar gamla hus och ting från förr, lika viktigt är det att bevara det som fortfarande finns kvar av allmogekorna i levande form.

Naturvård och självhushåll
Dessa djur är ofta härdiga och har kvar sina gamla egenskaper. De är spänstiga och lättrörliga samt goda fodersökare och grovfoderomvandlare. Då de flesta allmogekor inte mjölkas, utan hålls som dikor, kan de med fördel beta olika slag av naturbetesmarker. Allmogekorna har dock ursprungligen hållits som mjölkkor, vilket gör att de givetvis kan lämpa sig som mjölkkor i ett mindre familjejordbruk med självhushåll.

Genbank
Dessa djur hålls idag som en levande genbank, ett slags förråd av gener för framtida nyttjande. Om dagens produktionsinriktade husdjursavel skulle hamna snett i något avseende eller om förutsättningarna för produktionen skulle ändras, kan man i ett visst läge behöva utnyttja det i flera avseenden unika genmaterialet hos allmogekorna inom landet, men på sikt kanske också i andra länder. Föreningen anser det viktigt att så långt möjligt bevara bredden av gener inom raserna och eftersträvar därför inte en viss färgteckning, kroppsstorlek, kroppsbyggnad eller produktionsegenskap.

Officiell registrator
Föreningen Allmogekon är officiell registrator för bohuskulla, ringamålako samt väneko. Det innebär att registrering och stambokföring sköts utav föreningen och dess funktionärer och ej utav någon annan organisation. Registrering och stambokföring är kostnadsfritt för besättningsägare som är medlemmar i föreningen.

Bevarandearbetet för allmogekorna påbörjades under 1990-talet. Föreningen Allmogekon bildades 1993 och arbetar bl.a. på följande sätt för att bevara resterna av den s.k. allmogekon:

*En av Jordbruksverket godkänd avelsplan har upprättats.
*Djuren förs i sluten stambok.
*Genbankskontrakt upprättas med samtliga djurhållare.
*Samtliga djurhållare erhåller en djurägarhandbok, innehållande bl.a. stambok, skötselråd,
uppgifter på spermasamlade tjurar, historik samt avelsplan m.m.
*Genbanksintyg med identifieringsfoton utfärdas för samtliga djur.
*Djurägarna rapporterar årligen sitt djurinnehav m.m i en genbanksrapport.

Uppdaterad 2017-01-26